Thực hiện nhiệm vụ năm học : 2020-2021 và các công văn chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về dạy học trong tình hình mới, do dịch bệnh COVID-19.